Улаанбаатар хот-210131, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 976-7049 2942 meesbul@vdl.gov.mn Холбоо барих Нэвтрэх

Сорилтын мэдээ


              Хавсралт №1
МЭЭСБУЛ-ИЙН 2024 ОНЫ  СОРИЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН УЛСЫН ЗАХИАЛГАТ ВАКЦИН БИОБЭЛДМЭЛИЙН МЭДЭЭ 
          Хамрах хугацаа: 2023.11.03 - 2024.04.19
Д/Д Төрөл Бүтээгдэхүүний нэр Цувралын дугаар Нийт цуврал Дээж хүлээн авсан огноо Бүртгэлийн код Дүгнэлт гаргасан огноо Шаардлага хангасан эсэх
1 Шингэлэгч Вакцины шингэлэгч /Натрийн хлоридын 0,9 %-ийн уусмал/ 226 3 2023.11.03 23-664 2023.11.21 Хангасан
227 2023.11.08 23-667 2023.11.21 Хангасан
228 2023.11.08 23-668 2023.11.21 Хангасан
         
2 Вакцин Bacillus anthracis STERNE  омгийн вакцин 687 14 2023.11.03 23-665 2023.12.08 Хангасан
688 2023.12.08 23-729 2024.01.02 Хангасан
689 2024.01.05 24-22 2024.01.24 Хангасан
690 2024.01.24 24-52 2/21/2024 138.2 литр-Хангасан                                   
691 2024.02.01 24-68 2/29/2024 158.4 литр-Хангасан                                    
693 2024.02.08 24-96 2/29/2024 Хангасан 
694 2024.02.15 24-108 3/15/2024 151.6 литр-Хангасан                                   
695 2024.02.20 24-119 3/7/2024 Хангасан 
696 2024.03.04 24-145 2024.03.25 Хангасан 
697 2024.03.04 24-146 2024.03.25 Хангасан 
698 2024.03.14 24-158 2024.04.08 173.4 литр-Хангасан                                   
692 2024.03.20 24-172 2024.04.15 152.4 литр-Хангасан                                   
699 2024.04.08 24-222    
700 2024.04.10 24-259    
         
3 Оношлуур Хавсарга 57 2 2023.11.03 23-666 2023.11.17 Хангасан
58 2024.04.08 24-221    
4 Вакцин Бог малыг шөвөг яр өвчнөөс сэргийлэх амьд вакцин 229 4 2023.12.09 23-718 2024.01.03 Хангасан
230 2023.12.14 23-746 2024.01.03 Хангасан
231 2024.02.15 24-115 2024.03.05 Хангасан
232 2024.02.19 24-116 2024.03.05 Хангасан
         
5 Вакцин Хонь, ямааг колибактериоз, ижбалнадаас сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 112 2 2023.12.08 23-720 2024.03.13 Гадаад байдал, механик хольц, өнгө, ариун чанар, формальдегидын хувь, pH, хорон чанарын үзүүлэлтүүдээр-Шаардлага хангасан
113 2023.12.08 23-721 2024.03.13
112   24-201 2024.04.03 Идэвхт чанарын шаардлага хангасан
113   24-202 2024.04.03
6 Вакцин Хонь, ямааг дотрын халдварт хордлого, энтробактериоз өвчнөөс сэргийлэх хам вакцин 449 21 2023.12.08 23-722 2024.01.16 Хангасан
450 2023.12.08 23-723 2024.01.16 Хангасан
451 2023.12.13 23-739 2/22/2024 Хангасан
452 2023.12.13 23-740 2024.01.16 Хангасан
453 2023.12.21 23-750 2024.01.24 Хангасан
454 2024.01.09 24-25 2/5/2024 Хангасан
455 2024.01.24 24-55 3/1/2024 Хангасан
456 2024.01.24 24-56 3/1/2024 Хангасан
457 2024.02.05 24-71 3/11/2024 Хангасан
460 2024.02.15 24-109 3/19/2024 Хангасан
458 2025.02.15 24-110 3/19/2024 Хангасан
459 2024.02.15 24-111 3/19/2024 Хангасан 
461 2024.03.05 ДД24-118 3/5/2024 Хангасан 
462 2024.03.11 ДД24-121 2024.03.12 Хангасан 
463 2024.03.12 ДД24-122 2024.03.12 Хангасан 
464 2024.03.12 ДД24-123 2024.03.12 Хангасан 
465 2024.03.14 24-156 2024.04.16 Хангасан 
466 2024.03.20 ДД24-127 2024.03.26 Хангасан 
467 2024.04.08 ДД24-128 2024.04.08 Хангасан 
469 2024.04.15 ДД24-148 2024.04.17 Хангасан 
468 2024.04.15 ДД24-149 2024.04.17 Хангасан 
         
7 Вакцин Brucella abortus 19-р омгийн вакцин 460 6 2023.12.08 23-726 2024.01.19 Хангасан
459 2023.12.08 23-734 2024.01.19 Хангасан
461 2023.12.14 23-748 2024.01.19 Хангасан
462 2023.12.27 23-756 2024.01.14 Хангасан
463 2023.12.27 23-760 2024.01.19 Хангасан
464 2024.01.05 24-21 2024.01.25 Хангасан
         
8 Вакцин Цусан халдвар өвчнөөс сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 1387 15 2023.12.08 23-727 3/13/2024 Хангасан
1388 2023.12.08 23-730 3/13/2024 Хангасан
1389 2023.12.08 23-731 3/13/2024 Хангасан
1390 2023.12.21 23-751 3/14/2024 Хангасан
1391 2023.12.21 23-752 3/14/2024 Хангасан
1392 2023.12.21 23-753 3/14/2024 Хангасан
1393 2023.12.27 23-757 2/9/2024 Хангасан
1394 2024.01.03 24-12 2/9/2024 Хангасан
1395 2024.01.03 24-13 2/9/2024 Хангасан
1396 2024.01.03 24-14 2/9/2024 Хангасан
1397 2024.02.01 24-67 3/13/2024 Хангасан
1398 2024.04.08 ДД24-129 2024.04.08 Хангасан
1399 2024.04.09 ДД24-136 2024.04.10 Хангасан
1400 2024.04.09 ДД24-137 2024.04.10 Хангасан
1401 2024.04.11 ДД24-138 2024.04.12 Хангасан
         
9 Биобэлдмэл Сахуугаас сэргийлэх бактерин /Идэвхт чанар/ 610 11 2023.12.08 23-732 2023.12.15 Хангасан
611 2023.12.08 23-733 2023.12.15 Хангасан
612 2023.12.18 23-749 2024.01.11 Хангасан
613 2023.12.26 23-755 2024.01.11 Хангасан
614 2024.01.08 24-23 2024.01.12 Хангасан
615 2024.01.08 24-24 2024.01.12 Хангасан
616 2024.02.05 24-72 2024.02.22 Хангасан
617 2024.02.05 24-73 2024.02.22 Хангасан
618 2024.02.15 24-117 2024.02.22 Хангасан
619 2024.03.01 24-141 2024.03.13 Хангасан
621 2024.03.11 24-154 2024.03.14 Хангасан
         
Сахуугаас сэргийлэх бактерин 610 5 2024.02.01 24-65 2024.02.21 Хангасан
611 2024.02.15 24-112 2024.03.01 Хангасан 
612 2024.02.15 24-113 2024.03.01 Хангасан
613 2024.02.29 24-136 2024.03.18 Хангасан
614 2024.03.05 24-147 2024.03.18 Хангасан
         
10 Вакцин Хонь, ямааг дотрын халдварт хордлого өвчнөөс сэргийлэх хос цэнэт вакцин 616 13 2023.12.08 23-735 2024.01.16 Хангасан
617 2023.12.08 23-736 2024.01.16 Хангасан
618 2023.12.08 23-737 2024.01.16 Хангасан
619 2023.12.14 23-747 2024.01.23 Хангасан
620 2024.01.09 24-26 2024.02.05 Хангасан 
621 2024.01.24 24-53 2024.02.29 Хангасан 
622 2024.01.24 24-54 2024.02.29 Хангасан 
623 2024.02.07 24-95 2024.03.11 Хангасан
624 2024.02.28 ДД24-115 2024.02.29 Хангасан
625 2024.03.05 ДД24-116 2024.03.05 Хангасан
626 2024.03.05 ДД24-117 2024.03.05 Хангасан
627 2024.03.14 ДД24-125 2024.03.15 Хангасан
628 2024.03.20 24-171    
         
11 Шингэлэгч Вакцины шингэлэгч /50%-ийн глицерин/ 157 1 2023.12.14 23-744 2023.12.26 Хангасан
         
12 Вакцин Гахайг мялзангаас сэргийлэх амьд вакцин 110 1 2023.12.14 23-745 2024.02.15 Хангасан
         
13 Вакцин Тугалыг ижбалнад өвчнөөс сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 69 1 2023.12.27 23-758 2024.02.09 Хангасан
         
14 Вакцин Гахайг цусан халдвар ижбалнад өвчнөөс сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 56 1 2023.12.27 23-759 2024.02.09 Хангасан
15 Вакцин Мал амьтныг галзуу өвчнөөс сэргийлэх амьд вакцин 273 7 2024.01.03 24-9 2024.01.25 Хангасан
274 2024.02.01 24-66 2024.02.27 Хангасан
275 2/7/2024 24-97 2024.03.05 Хангасан
276 3/12/2024 24-155 2024.04.08 Хангасан
277 3/14/2024 24-157 2024.04.08 Хангасан
279 2024.04.08 24-203    
278 2024.04.08 24-223    
         
16 Шингэлэгч Вакцины шингэлэгч Фосфат бамбайн буферийн уусмал 112 1 2024.01.03 24-11 2024.02.01 Хангасан
17 Вакцин Шувууг цусан халдвараас сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 68 1 2/15/2024 24-114 2024.03.04 Хангасан
18 Вакцин Хонь, ямааг сохор догол өвчнөөс сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 248 1 2/20/2024 24-120 2024.03.13 Хангасан
19 Вакцин Гахайг ёлом өвчнөөс сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 50 1 3/4/2024 24-144 2024.03.19 Хангасан
20 Оношлуур Розбенгалт эсрэгтөрөгч 25 1 2024.04.08 24-220    
21 Вакцин Бог малыг листериоз өвчнөөс сэргийлэх идэвхгүйжүүлсэн вакцин 72 2 2024.04.17 24-264    
73 2024.04.17 24-265    
22 Вакцин Brucella melitensis Rev-1 омгийн вакцин 1355 1 2024.04.17 24-266    
23 Вакцин Шувууны тахал өвчнөөс сэргийлэх амьд вакцин 77 1 2024.04.17 24-267    

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Хавсралт 2
МЭЭСБУЛ-ИЙН СОРИЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДСАН ИМПОРТЫН ЭМИЙН МЭДЭЭ
            Хамрах хугацаа:2023.12.10-2024.12.15
Д/Д Бүтээгдэхүүний нэр Цувралын дугаар Нийт цуврал Гарал үүсэл Төрөл Дээж хүлээн авсан огноо Бүртгэлийн код Дүгнэлт гаргасан огноо Шаардлага хангасан эсэх
1 Canishot DHPPI 323EDPL04 4 Солонгос Вакцин 2023.12.11 23-719 2024.01.08 Хангасан
Canishot PC 323PC01 Солонгос Вакцин 2023.12.11 23-724 2024.01.08 Хангасан
Feli Shot PHC 323EPH002 Солонгос Вакцин 2023.12.11 23-725 2024.01.08 Хангасан
CaniShot RV-K 323ERVK03 Солонгос Вакцин 2023.12.11 23-728 2024.01.04 Хангасан
2 Ivermectin 1% inj 100ml 230519 1 БНХАУ Боловсруулалт 2023.12.12 23-738 2024.01.04 Хангасан
3 Рыби жир 12 2 ОХУ Тэжээлийн нэмэлт 2023.12.25 23-754 2024.01.10 Хангасан
Загасны тос /Рыби жир/ 2 ОХУ Тэжээлийн нэмэлт 202403.04 24-142 2024.03.19 Хангасан
                 
4 Vanguard plus 5 L4 675898A 21 АНУ Вакцин 2024.01.02 24-1 2024.01.18 Хангасан
Vanguard plus 5  683971В АНУ Вакцин 2024.01.02 24-2 2024.01.18 Хангасан
Defensor 3 677740 АНУ Вакцин 2024.01.02 24-3 2024.01.24 Хангасан
Bimectin inj 500ml 231109 Ирланд Улс Боловсруулалт 2024.01.15 24-27 2024.01.30 Хангасан
Bimectin inj 250ml 231108 Ирланд Улс Боловсруулалт 2024.01.15 24-28 2024.01.30 Хангасан
Bimectin inj 100ml 1028231101 Ирланд Улс Боловсруулалт 2024.01.15 24-29 2024.01.30 Хангасан
Endospec 10% SC 1000ml 2312021 Ирланд Улс Туулга 2024.01.15 24-30 2024.01.26 Хангасан
Endospec 10% SC 1000ml 2311301 Ирланд Улс Туулга 2024.01.15 24-31 2024.01.26 Хангасан
Endospec 10% SC 1000ml 2312011 Ирланд Улс Туулга 2024.01.15 24-32 2024.01.26 Хангасан
Endospec 10% SC 1000ml 2311251 Ирланд Улс Туулга 2024.01.15 24-33 2024.01.26 Хангасан
Dexium 50ml 2310221 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.01.15 24-34 2024.01.30 Хангасан
Multivitamin 50ml 231107 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.01.15 24-35 2024.01.33 Хангасан
Multivitamin 50ml 1048231114 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.01.15 24-36 2024.01.26 Хангасан
Replenolyte Oral Powder 2311121 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.01.15 24-37 2024.01.26 Хангасан
Cidental 250ml 77123 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.02.08 24-103 2024.03.05 Хангасан
Texvet Max Pour On 1l 047/23 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.02.08 24-104 2024.03.07 Хангасан
Prental 50ml 005/23 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.02.08 24-105 2024.03.01 Хангасан
Sincroben 50ml 003/23 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.02.08 24-106 2024.03.01 Хангасан
Clocio 20ml 002/23 Ирланд Улс Өргөн хэрэглээ 2024.02.08 24-107 2024.03.01 Хангасан
Felocell 3 726797 АНУ Вакцин 2024.03.20 169    
Vanguard plus5 L4 700934 АНУ Вакцин 2024.03.20 170    
5 Nova B Complex 072302086 9 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.03 24-5 2024.01.19 Хангасан
Nova-Aminovita 072302101 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.03 24-6 2024.01.17 Хангасан
Nova-Oxytocin 072302087 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.03 24-7 2024.01.07 Хангасан
Nova-Profen 072302114 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.03 24-8 2024.01.07 Хангасан
Nova-ATP Complex 072302113 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.03 24-10 2024.01.09 Хангасан
Nova-Calci Mg 072302116 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.04 24-15 2024.01.23 Хангасан
Nova-Hepa+B12 072302112 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.04 24-16 2024.01.19 Хангасан
Nova-Fe+B12 072302119 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.04 24-17 2024.01.19 Хангасан
Nova Neo-Cali 022302108 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.01.04 24-18 2024.01.22 Хангасан
6 Pestivac/Nig.75/1-Бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх амьд вакцин 23D1323 3 ИХВУ Вакцин 2024.12.26 24-19 2024.02.02 Хангасан
Pestivac/Nig.75/1-Бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх амьд вакцин 23D12223 ИХВУ Вакцин 2024.12.26 24-20 2024.02.02 Хангасан
Кenyavac /Хонины цэцэг өвчнөөс сэргийлэх вакцин 22D0423 ИХВУ Вакцин 2024.03.18 24-167    
               
7 Панкреатин C1EA1JX01 1  БНЭУ Эмийн түүхий эд 2024.01.16 24-38 2024.02.07 Хангасан
8 Lhivisan 37042 24  Сальвадор Улс Өргөн хэрэглээ 2024.01.24 24-48 2024.03.05 Хангасан
Breeze Up 1LTR 221169 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-75 2024.03.01 Хангасан
Cal-Phos 4kg 231050 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-76 2024.02.22 Хангасан
Cal-Phos 4kg 230906 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-77 2024.02.22 Хангасан
Cool It Paste 30g 230716 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-78 2024.02.05 Хангасан
Everyday Electrolyte 1kg 230876 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-79 2024.03.01 Хангасан
Farriers Friend Hoof Oil 800ml 221057 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-80 2024.03.01 Хангасан
Farriers Friend Hoof Oil 800ml 220550 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-81 2024.03.01 Хангасан
Carlic Granules 1kg 221167 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-82 2024.03.01 Хангасан
Linseed Oil 1l 230542 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-83 2024.03.01 Хангасан
Linseed Oil 5l 231069 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-84 2024.03.01 Хангасан
Optima B.C.A.A 500g 221110 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-85 2024.03.01 Хангасан
Relax 1.5kg 230246 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-86 2024.03.01 Хангасан
Relax 1.5kg 231037 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-87 2024.03.01 Хангасан
Relax 5kg 230918 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-88 2024.03.01 Хангасан
Sand Shifter 700g 230614 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-89 2024.03.05 Хангасан
Sand Shifter 700g 221207 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-90 2024.03.01 Хангасан
Selenavite E 230521 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-91 2024.03.05 Хангасан
Selenavite E 231071 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 24-92 2024.03.05 Хангасан
Linseed Oil 5l 230542 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 ДД24-119 2024.0306 Хангасан
Sand Shifter 4kg 230614 ИБУИНВУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.05 ДД24-120 2024.03.06 Хангасан
LH-Multivitamin injection 2401146 БНХАУ Өргөн хэрэглээ 2024.03.15 24-164    
SI Ivermectin 1% injection 500ml 431703 Солонгос Боловсруулалт 2024.03.15 24-165    
SI Ivermectin 1% injection 500ml 4317 Солонгос Боловсруулалт 2024.03.15 24-166    
                 
9 Сampion horse feed Racing /20kg/ HDS20240106 2 БНХАУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.01.24 24-50 2024.02.01 Хангасан
Сampion horse feed Sports/20kg/ HDS20240106 БНХАУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.01.24 24-51 2024.02.01 Хангасан
10 Ivermectin injection B230810C 1 БНХАУ Боловсруулалт 2024.02.06 24-93 2024.02.21 Хангасан
11 Dextrose monohydrate 20240101-3 1 БНХАУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.06 24-94 2024.02.22 Хангасан
12 Имидокарб дипропионате 202401001 1 БНХАУ Эмийн түүхий эд 2024.02.20 24-121 2024.03.01 Хангасан
13 Рыби жир 1л 15.01.2024 4 ОХУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.21 24-126    
Рыби жир 1л 17.01.2024 ОХУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.21 24-127    
Рыби жир 1л 22.01.2024 ОХУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.21 24-128    
Рыби жир 1л 23.01.2024 ОХУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.02.21 24-129    
Ivermectin 1% inj 100ml 230519 1 БНХАУ Боловсруулалт 2023.12.12 23-738 2024.01.04 Хангасан
14 Antipen-SM /20g/ 241046 1 Солонгос Антибиотек 2024.02.29 24-137 2024.03.15 Хангасан
15 Zycan injection 7x5ml 034153 3 Австрали Өргөн хэрэглээ 2024.02.29 24-138    
Platinum Bute IV 035010 Австрали Өргөн хэрэглээ 2024.02.29 24-139    
Arthropen Vet 249 034807 Австрали Өргөн хэрэглээ 2024.02.29 24-140    
16 Glucose DMH2401303F 2 БНХАУ Тэжээлийн нэмэлт 2024.03.07 24-149    
Albendazole /түүхий эд/ 50124037 БНХАУ Эмийн түүхий эд 2024.03.11 24-150    
17 Ivermectin 1% 100ml 20240302 1 БНХАУ Боловсруулалт 2024.03.15 24-159    
18 Stepen-La 100ml 1127 3 Ветьнам Антибиотек 2024.03.15 24-160    
Zinc Oxide 100g 342 Ветьнам Өргөн хэрэглээ 2024.03.15 24-161    
Derma Aerosol 200ml 1124 Ветьнам Антибиотек 2024.03.15 24-162    
19 Vita Gold Super 1kg F8002 1 Солонгос Тэжээлийн нэмэлт 2024.03.19 24-168    
      106            
Нийт 19 аж ахуй нэгжийн 64 нэрийн 86 цуврал бүтээгдэхүүн сорилтод хамрагдаж байгаагаас 14 аж ахуй нэгжийн 55 нэрийн 66 цуврал бүтээгдэхүүний хариу гарсан байна.

 

  МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ЭМИЙН СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН УЛСЫН ЛАБОРАТОРИОР
2023 ОНД ШАЛГАГДСАН АНТИБИОТИКИЙН БЭЛДМЭЛИЙН МЭДЭЭ
Бэлдмэлийн нэрс Цувралын дугаар Бүртгэлийн код Дээж хүлээн авсан огноо Дүгнэлт гаргасан огноо Гол үйлчлэгч бодис Антибиотикийн бүлэг Гарал үүсэл Шаардлага хангасан эсэх Хуурай бодисын хэмжээ Дээжний хэмжээ Олгох заалт  Хэрэглэх заалт 
1 Alamycin aerosol  3025-10А 23-228 2023.04.13 2023.04.28 Oxytetrecycline HCL Aromatic polyketide, tetracyline antibiotics Ирланд Хангасан 5г/140мл 140мл Spray /other routes 10кг тутамд 0.5-1мл
3032-10А 23-229 2023.04.13 2023.04.28 Ирланд Хангасан 5г/140мл 140мл Spray /other routes 10кг тутамд 0.5-1мл
3041-10А 23-230 2023.04.13 2023.04.28 Ирланд Хангасан 5г/140мл 140мл Spray /other routes 10кг тутамд 0.5-1мл
Opticlox Eye Ointment 16.7 % w/w 3175-20H 23-681 2023.11.16 2023.12.13 Cloxacillin benzathine  Semisynthetic                beta-lactamase
penicillins antibiotic
Ирланд Хангасан 0.835г 5 гр Ointment Үхэр, адуунд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5-10 см
Хонь : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5 см
Нохой, мууранд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 2 см 
Opticlox Eye Ointment 16.7 % w/w 2272-20D 23-231 2023.04.13 2023.05.10 Ирланд Хангасан 5 гр Ointment
Norodine 45 g Equine Oral Paste 2205-300A 23-232 2023.04.13 2023.05.15 Sulfadimidine,  Trimethoprim Sulfonamide antibiotics,   Ирланд Хангасан 1.25g/45g 0.25g/45g 45 гр Oral paste Адуунд биеийн жингийн кг тутамд 30 мг аар өдөрт 5 удаа амаар олгоно. 
Norodine 45 g Equine Oral Paste 2415-300B 23-682 2023.11.16 2023.11.30 Ирланд Хангасан 45 гр Oral paste
Bimodine 24 solution for inj ALI-0553 23-302 2023.05.04 2023.06.26 Sulfadiazine,  Trimethoprim Sulfonamide antibiotics,   Ирланд Хангасан 40мг/мл, 200мг/мл  100 мл Injection Үхэр, гахай :биеийн жингийн 16кг тутамд 1мл
Адуу :биеийн жингийн 16 кг тутамд 1мл
Нохой, муур: биеийн жингийн 8 кг тутамд 1мл
Bimodine 24 solution for inj ALI23032 23-596 2023.09.04 2023.09.10 Ирланд Хангасан 100 мл Injection
Bimodine 24 solution for inj ALI23033 23-598 2023.09.04 2023.09.10 Ирланд Хангасан 100 мл Injection
Bimodine 80 tab ALT-9830 23-303 2023.05.04 2023.05.24 Sulfadiazine,  Trimethoprim Sulfonamide antibiotics,   Ирланд Хангасан 400мг/tab,   80мг/tab 100ш Tablets Нохой: 16кг тутамд 1таблет
Bimodine 80 tab ALT23194 23-599 2023.09.04 2023.09.10 Ирланд Хангасан 100ш Tablets
Bimodine bolus ALT23193 23-600 2023.09.04 2023.09.10 Sulfadiazine,  Trimethoprim Sulfonamide antibiotics,   Ирланд Хангасан 1000мг/tab, 200мг/tab 20ш Tablets Тугалд 1кг тутамд 30мг 
Bimodine bolus ALT-9829 23-304 2023.05.04 2023.05.24 Ирланд Хангасан 20ш Tablets
2 LH-Penstrep 400  100ml 2302103 23-185 2023.04.10 2023.04.25 Procaine penicillin G, Dihydrostreptomycin sulphate Semi-synthetic aminoglycoside antibiotic БНХАУ Хангасан 200000IU/ml, 200mg/ml 100 мл Injection Үхэр: 20кг тутамд 1мл , Тугал, ямаа, хонь, гахай: 10кг тутамд 1мл
Top-Gan inj 333401 23-186 2023.04.10 2023.05.09 Tylosin tartrate, Florfenicol, Dexamethasone sodium phosphate Bacteriostatic macrolide antibiotic,                           Broad-spectrum bacteriocidal antibiotic,  Corticosteroids antibiotics Солонгос Хангасан 100mg/ml, 50mg/ml 100 мл Injection Үхэр хонь: 20 кг тутамд 1мл
Amoxivet 20% 100g 221165 23-191 2023.04.10 2023.04.24 Amoxicillin Penicillin-class antibiotic  ИХВУ Хангасан 200mg/g 100 гр Oral route 45.5кг тутамд 2г
CYLANIC /250mg+62.5mg tab/ 22D170 23-325 2023.05.09 2023.06.06 Amoxicillin Penicillin-class antibiotic  ХБНГУ Хангасан  250 mg/tab                              62.5 mg/tab 250mg+62.5 mg Oral route Нохой, Муур : 12.5 мг/кг
OXY W.S.P /100g/ 2304109 23-553 2023.07.28 2023.08.18 Oxytetracyline HCL Tetracyline antibiotics БНХАУ Хангасан 200mg/g 100 гр Oral route Шувуунд:  200-300 литр ундны усанд 200 гр                                          Тугал: 1 кг жинд 200 мг                                                                                  Гахай: 1 кг жинд 200 мг хүртэл
Oxitetraciclina 200 L.A. 100ml R-020 23-196 2023.04.10 2023.05.04 Oxytetracycline  Tetracycline antibiotics ИВУ Хангасан 200мг/мл 100 мл Injection 10кг тутамд 1мл
Oxytetravet 20% injection 100ml 221162 23-2197 2023.04.10 2023.04.24 Oxytetracycline  Tetracycline antibiotics ИХВУ Хангасан 200мг/мл 100 мл Injection 10кг тутамд 1мл
Opticure ointment /10g/ 221205 23-198 2023.04.10 2023.04.24 Oxytetracycline,              Colistin sulfate Tetracycline antibiotics, Polymyxin class of antibiotics ИХВУ Хангасан 5mg/g                                      10000 IU/g              10 гр Ointment Үхэр, адуунд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5-10 см
Хонь : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5 см
Нохой, мууранд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 2 см 
Oxytetravet aerosol 200ml 230207#1 23-204 2023.04.11 2023.04.24 Oxytetracycline HCl Aromatic polyketide antibiotics ИХВУ Хангасан 5g/200ml 200 мл Spray /other routes Халдвартай хэсгийн ¼ хэсэгт өдөрт нэг удаа шүрших
230207#2 23-205 2023.04.11 2023.04.24 ИХВУ Хангасан 5g/200ml 200 мл Spray /other routes Халдвартай хэсгийн ¼ хэсэгт өдөрт нэг удаа шүрших
230207#3 23-206 2023.04.11 2023.04.24 ИХВУ Хангасан 5g/200ml 200 мл Spray /other routes Халдвартай хэсгийн ¼ хэсэгт өдөрт нэг удаа шүрших
230207#4 23-207 2023.04.11 2023.04.24 ИХВУ Хангасан 5g/200ml 200 мл Spray /other routes Халдвартай хэсгийн ¼ хэсэгт өдөрт нэг удаа шүрших
Фарматил 50 O10223 23-241 2023.04.18 2023.05.03 Tylosin tartrate Bacteriostatic macrolide antibiotic ОХУ Хангасан 50мг/мл 50 мл Injection Үхэр: 1кг тутамд 0.1мл, Хонь, ямаа: 1кг тутамд 0.2-0.24мл
Гахай: 1кг тутамд 0.2мл, Нохой, муур: 1кг тутамд 0.04-0.2мл
Туулай: 1кг тутамд 0.24-0.3мл, Цацагт хяруул: 1кг тутамд 0.1-0.2мл
Penbex 100ml S-1002 23-386 2023.05.24 2023.06.29 Procain penicillin G, Dihydrostreptomycin sulphate, Chlorpheniramine maleate, Betamethasone, Procaine hydrochloride Penicillin-class antibiotic, β-lactam class antibiotics, Semi-synthetic aminoglycoside antibiotic, Corticosteroids antibiotics,   ИВУ Хангасан 200000UI
250mg
0.5mg
100 мл Injection 10кг тутамд 1-1.5мл
Penbex 100ml S-1006 23-691 2023.11.23 2024.01.04 ИВУ Хангасан 200000UI
250mg
0.5mg
100 мл Injection 10кг тутамд 1-1.5мл
Оrondo spray 250 ml S-008 23-387 2023.05.24 2023.06.08 Chlortetracycline Tetracycline antibiotics ИВУ Хангасан 2g/100ml 250 мл Injection Халдвартай хэсгийн ¼ хэсэгт өдөрт нэг удаа шүрших
3 TY-OX Oxytetracycline injection 20% D230233C 23-270 2023.04.20 2023.05.05 Oxytetracyline Tetracycline antibiotics БНХАУ Хангасан 200mg/ml 100 мл Injection кг тутамд 0.05 - 0.1мл
TY-PPGDS Penicillin G procaine and dihydrostreptomycin sulphate injection B230234C 23-271 2023.04.20 2023.05.03 Procaine penicillin G, Dihydrostreptomycin sulphate Penicillin-class antibiotic, β-lactam class antibiotics, Semi-synthetic aminoglycoside antibiotic БНХАУ Хангасан 200000UI/ml
200mg/ml
 
100 мл Injection Үхэр: 20кг жинд 1 мл                                                                                            Тугал, Хонь, Ямаа : 10кг жинд 1 мл                                                                      Нэг цэгт хэрэглэх хамгийн их тун нь Адуунд 15 мл, Үхэрт 6 мл, Хонинд 3 мл - ээс тус тус хэтрэхгүй байх ёстой.
TY-TT Tylosin tartrate injection F230235C 23-272 2023.04.20 2023.05.03 Tylosin Bacteriostatic macrolide antibiotic БНХАУ Хангасан 200mg/ml 100 мл Injection Үхэр: 10кг жинд 0.5-1 мл                                                                                   Тугал, Хонь, Ямаа : 50кг жинд 1.5-2 мл                                                            Нохой, Муур: 10 кг жинд 0.5-2 мл
Тилозин АВЗ 100 мл O30323 23-276 2023.04.21 2023.05.25 Tylosin tartrate Bacteriostatic macrolide antibiotic ОХУ Хангасан 200mg/ml 100 мл Injection Гахай :  1.15 мл -ийг 1 л усанд найруулж өгнө.                                              Шувуунд: 2-3 мл -ийг 1 л усанд найруулна.  
4 Optivil eye ointment O6175 23-64 2023.02.15 2023.03.03 Cloxacillin benzathine Semisynthetic                beta-lactamase
penicillins antibiotic
Турк Хангасан 213mg/g 4.88 гр Ointment Үхэр, адуунд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5-10 см
Хонь : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5 см
Нохой, мууранд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 2 см 
Primavilin 300 La O5081 23-442 2023.06.09 2023.06.26 Oxytetracycline dihydrate Tetracycline antibiotics Турк Хангасан 300mg/ml 100 мл Injection 15кг тутамд=1мл
5 BULOXY 30 injection /100ml/ 230911 23-657 2023.10.31 2023.11.17 Oxytetracyline Tetracycline antibiotics БНХАУ Хангасан 300mg/ml 100 мл Injection Үхэр: 15кг тутамд 1мл,                                                                                   Хонь, Ямаа : 15кг тутамд 1мл
Colistin sulfate soluble powder 100g 20230101 23-95 2023.02.28 2023.03.16 Colistin sulfate Polymyxin class of antibiotics БНХАУ Хангасан 5g/100g 100 гр Oral route Тугал, гахай, ямаа, хонь: 50 кг жинд 5 гр , Төл мөлд: 5 кг жинд 0.5 гр,  Шувуу: 1кг тутамд 1 гр-ийг 1 литр усанд найруулж өгнө.  
Procaine benzylpenicillin injection /100ml/ 20230301 23-240 2023.04.18 2023.04.28 Procain benzylpenicillin   β-lactam class antibiotics БНХАУ Хангасан 30000000IU/100ml 100 мл Injection  
6 Biovit plus 100g 20230201 23-96 2023.02.28 2023.03.20 Oxytetracycline HCL Aromatic polyketide, tetracyline antibiotics БНХАУ Хангасан 60mg/200g 100 гр Oral route 1кг тутамд =4г
Genorfcoli /100ml/ 463 23-320 2023.05.08 2023.06.02 Gentamicin sulfate, Colistin sulfate Aminoglycoside antibiotics,         Polymyxin class of antibiotics Вьетнам Хангасан 40mg/ml                          250000 IU/ml 100 мл Injection 10кг тутамд=1мл
Hampiseptol /100ml/ 474 23-316 2023.05.08 2023.05.23 Sulfadimidine,  Trimethoprim Sulfonamide antibiotics,   Вьетнам Хангасан 200mg/ml 40mg/ml 100 мл Injection Мал, амьтанд: 10-15кг тутамд 1 мл                                                                                          Тугал тооройд:  6-8кг тутамд 1 мл                                                           Шувуунд : 3-5кг тутамд 1 мл
Han-Prost injectable solution 20 ml 2308 23-694 2023.11.23 2024.01.11 Cloprostenol Synthetic prostaglandin F2α Вьетнам Хангасан 250mcg/ml 20 мл Injection Булчинд 2 ml 
LinSpec 5/10 /100ml/ 473 23-317 2023.05.08 2023.06.02 Lincomycine HCL, Spectinomycine HCL Lincosamide class  antibiotics,             Aminocyclitol class antibiotics Вьетнам Хангасан 50mg/ml  100mg/ml 100 мл Injection Үхэр: 15кг тутамд 1мл,                                                                                       Хонь, Ямаа, Гахайнд: 10кг тутамд 1мл
Нохой, Мууранд: 5кг тутамд 1мл                                                                                                             Шувуунд /арьсан доор/: 3-5кг тутамд 1мл
Spectinomycin 5% 100 ml 426 23-695 2023.11.23 2024.01.16 Spectinomycine HCL Aminocyclitol class antibiotics Вьетнам Хангасан   100 мл Injection 2 кг тутамд 1 мл
TIA-K.C 100ml 476 23-311 2023.05.08 2023.06.02 Colistin sulfate Polymyxin class of antibiotics Вьетнам Хангасан 500000IU/ml 100 мл Injection 10 кг тутамд 1 мл
7 Cloxamas oilment-treatment of mastitis 10ml 200223CL 23-390 2023.05.24 2023.06.28 Cloxacillin benzathine, Ampicillin trihydrate Semisynthetic                beta-lactamase
penicillins antibiotic,
Penicillin beta-lactam antibiotics
Вьетнам Хангасан 200mg/10ml 10 мл Injection Үхэр: Дэлэн тус бүрт 1 тариур, 12 цагийн зайтай  хэрэглэнэ.
Ямаа, хонь: Дэлэн тус бүрт 1/2 тариур,  12 цагийн зайтай  хэрэглэнэ.
Nova Gentylo 100ml O72202007 23-211 2023.04.13 2023.05.05 Tylosin tartrate, Gentamycin sulfate Bacteriostatic macrolide antibiotic,       Aminoglycoside antibiotics ОХУ Хангасан 5500mg/100ml, 11000mg/100ml 100 мл Injection Гахай, ямаа, хонь: 10 кг жинд 1 мл , Үхэр: 15-20 кг жинд 1 мл,  Шувуу: 5-10 кг жин тутамд 1 мл
Nova -Genta.Amox 100 ml O82300103 23-389 2023.05.24 2023.06.20 Gentamycin sulfate, Amoxicillin trihydrate Aminoglycoside antibiotics,               Penicillin-class antibiotic  Вьетнам Хангасан 250mg/vial, 500mg/vial 100 мл Injection Үхэр: 80-90 кг жинд нэг шил.
Гахай, тугал, хонь, ямаа: 60-70 кг жинд нэг шил.
нохой, шувуу: биеийн жингийн 50-60 кг тутамд нэг шил.
Nova Tetra LA 100ml O72201985 23-210 2023.04.13 2023.04.28 Oxytetracycline Tetracycline antibiotics ОХУ Хангасан 20000mg/100ml 100 мл Injection Бог мал: 10-15 кг жинд 1 мл
Том амьтан: биеийн жингийн 20 кг тутамд 1 мл.
Nova Amox LA 100ml O82201988 23-215 2023.04.13 2023.04.28 Amoxicillin Penicillin-class antibiotic  ОХУ Хангасан 15000mg/100ml 100 мл Injection Гахай, нохой, муур, шувуу: биеийн жингийн 7 кг тутамд 1 мл
Үхэр: 12 кг жинд 1 мл.
Nova Tylosin 30% LA O72201980 23-216 2023.04.13 2023.04.28 Tylosin tartrate Bacteriostatic macrolide antibiotic ОХУ Хангасан 30000mg/100ml 100 мл Injection Тоорой ,нохой, муур, тугалд : 1мл / 10кг амьдын жин
Адуу, үхэр ,тэмээ, гахай, хонь,ямаа: 1мл/15-25кг амьдын жин
Nova Violet Spray O42201981 23-219 2023.04.13 2023.04.28 Neomycin sulphate Aminoglycoside antibiotics ОХУ Хангасан 2000mg/100ml 100 мл Injection Ариутгал 10мл
Nova Neocoli O22201990 23-220 2023.04.13 2023.05.05 Neomycin sulphate, Colistin sulfate Aminoglycoside antibiotics,          Polymyxin class of antibiotics ОХУ Хангасан 6000mg/100g 30000000IU/100g 100 гр Oral route Тугал, Унага, Хурга, Ишиг : 25-30 кг жинд 1гр -ийг 2 литр усаар найруулж олгоно.
Nova-Septryl 24% inj /100ml/ O72200706 23-393 2023.05.24 2023.07.25 Sulfamethoxypyridazine, Trimethoprim Sulfonamide antibiotics,  Antifolate antibiotics Вьетнам Хангасан 20000mg/100ml 4000mg/100ml 100 мл Injection Үхэр, Хонь : 15мг/кг                                                                                                Нохой, Муур : 30мг/кг 
Nova -Enrocin 10% 100 ml O72204587 23-388 2023.05.24 2023.06.26 Enrofloxacin Fluoroquinolone group antibiotics Вьетнам Хангасан 10000mg/100ml 100 мл Injection Гахай: 10-20кг жинд 1 мл                                                                                   Тугал: 20кг жинд 1 мл                                                                                          Нохой: 10 кг жинд 1 мл
8 Interspectin-L 363461 23-646 2023.10.18 2023.11.17 Lincomycin, Spectinomycin Lincosamide class  antibiotics,             Aminocyclitol class antibiotics НидВУ Хангасан 50 mg/ml                                100 mg/ml 100 мл Injection Тугал, Хонь, Ямаа, Гахай : 10 кг  жинд нэг мл
Нохой, муур : 5 кг жинд  нэг мл
Limoxin-200 LA 363545 23-648 2023.10.23 2023.11.20 Oxytetracycline HCL Aromatic polyketide tetracyline antibiotics НидВУ Хангасан 200mg/ml 100 мл Injection Булчинд болон арьсан дор тарина. 10кг тутамд = 1 мл
Macrolan-200 363396 23-647 2023.10.18 2023.11.09 Tylosin base  Bacteriostatic macrolide antibiotic НидВУ Хангасан 200mg/100ml 100 мл Injection 10-20кг тутамд = 1мл
Penstrep-400 363597 23-649 2023.10.23 2023.11.20 Benzylpenicillin procaine, Dihydrostreptomycin sulfate β-lactam class antibiotics, Semi-synthetic aminoglycoside antibiotic НидВУ Хангасан 200000 IU/ml
200 mg/ml
100 мл Injection Булчинд  тарина. 10кг тутамд = 1 мл
9 Biotrime injectable 100 ml 230810 23-644 2023.10.18 2023.11.03 Sulfadiazine,  Trimethoprim Sulfonamide antibiotics БНХАУ Хангасан 200 mg/ml                             40 mg/ml 100 мл Injection Адуу, Тугал : 16 кг тутамд 1 мл                                                                                      Гахай : 5 мл
Biotrime injectable 100 ml 202211091 23-446 2023.06.09 2023.08.02 БНХАУ Хангаагүй 100 мл Injection
Biopromycin injectable 100 ml 202211091 23-447 2023.06.09 2023.07.04 Penicillin G procaine, Dihydrostreptomycin sulphate Penicillin-class antibiotic, β-lactam class antibiotics, Semi-synthetic aminoglycoside antibiotic БНХАУ Хангасан 200000 IU/ml
250 mg/ml
100 мл Injection Үхэр: 20кг тутамд 1мл,                                                                                                 Тугал, Хонь, Ямаа, Гахайнд: 10кг тутамд 1мл
10 Florject 400 inj 100 ml 231101 23-209 2023.04.12 2023.05.01 Florfenicol Broad-spectrum bacteriocidal antibiotic Солонгос Хангасан 400mg/ml 100 мл Injection Үхэр: 20кг тутамд 1мл,                                                                                     Гахай: 30кг тутамд 1 мл
11 Ашигт нүднй тос  20230201-01 23-52 2023.02.07 2023.03.09 Cloxacillin benzathine Semisynthetic antibiotic        beta-lactam penicillins
aminoglycoside
Монгол Хангасан  16.7g/5g 4.84 гр Ointment Үхэр, адуунд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5-10 см
Хонь : нэг нүдэнд ойролцоогоор 5 см
Нохой, мууранд : нэг нүдэнд ойролцоогоор 2 см 
12 Dufamox-G150/40 inj 22E18-3 23-363 2023.05.19 2023.06.05 Amoxicillin trihydrate, Gentamicin sulfate Penicillin-class antibiotic, Aminoglycoside antibiotics НидВУ Хангасан 150mg/ml 100 мл Injection Үхэр, хонь, ямаа, гахайд булчинд тарих зориулалттай.
Нохой, мууранд арьсан доорх тарилга хийх зориулалттай.                     10кг тутамд 1мл  
Pen/Strep 400 L.A.inj 22A26-5 23-362 2023.05.19 2023.06.02 Penicillin G procaine, Dihydrostreptomycin sulfate, Benzathine penicillin G Penicillin-class antibiotic, β-lactam class antibiotics, Semi-synthetic aminoglycoside antibiotic НидВУ Хангасан 100000 IU/ml
250 mg/ml                  100000 IU/ml
100 мл Injection Булчинд  тарина. 10кг тутамд = 1 мл
13 KX-PENSTREP 400 100ml 23070502 23-588 2023.09.01 2023.10.02 Dihydrostreptomycin sulphate, Penicillin G Procaine  β-lactam class antibiotics, Semi-synthetic aminoglycoside antibiotic, Penicillin-class antibiotic БНХАУ Хангасан 200mg/ml                   200000 IU/ml 100 мл Injection 25кг тутамд 1мл
KX-OXYTETRACYCLINE 20% 100 ml 23070502 23-587 2023.09.01 2023.09.25 Oxytetracycline  Tetracycline antibiotics БНХАУ Хангасан 200mg/ml 100 мл Injection Үхэр, Хонь, Ямаа, Гахай : 1кг тутамд 10-20 мг /0.05-0.1 мл/
14 Genta-Dexa Drop 10ml 01MNG0623-L01 23-579 2023.08.18 2023.09.07 Dexamethasone sodium phosphate,       Gentamycin sulfate  Corticosteroids antibiotics, Aminoglycoside antibiotics Вьетнам Хангасан  760mcg/ml                5000IU/ml 10 мл Injection 1 дуслаар өдөрт 3-4 удаа
Нийт 57 нэрийн 70 цуврал  -  -  -  -  - 10 улсын  -  -  -  -  -
                           
            Мэдээ гаргасан                        О. Наранцэцэг